top of page

UVJETI I ODREDBE ZA KUPCE

 

Ovi Uvjeti i odredbe utvrđuju glavne uvjete koji uređuju korištenje Adamovih usluga od strane kupaca.

Profesionalne usluge mogu se pružiti putem Adamove platforme samo na temelju vašeg pristanka na uvjete i odredbe navedene u nastavku.

Članak I.
Definicija pojmova

1. Kako se koristi ovdje:

Adam znači Adam Technology s.r.o., tvrtka sa sjedištem na Evropská 2758/11, 160 00 Prag 6, Češka Republika, IČ (Identifikacijski broj): 09360735, registrirana u Trgovačkom registru koji vodi Općinski sud u Pragu, odjeljak C, datoteka 335125, poslovna subjekt koji pruža administrativnu tehnološku podršku za poslovne aktivnosti Kupaca (u daljnjem tekstu: "Usluge") specijaliziran za profesionalne usluge i povezuje osobe zainteresirane za kupnju Profesionalnih usluga s njegovim Kupcima koji žele pružiti Profesionalne usluge u relevantno vrijeme i mjesto.

Kupac znači fizičku osobu ili pravnu osobu koja posluje na temelju važeće poslovne dozvole za profesionalne usluge i koja pruža profesionalne usluge u vlastito ime i odgovornost korisnicima usluge unutar zasebnog pravnog odnosa uspostavljenog na temelju ugovora o radu.

Adam Usluge znači usluge pružene od strane Adama, uključujući pružanje Adamove tehnološke platforme, podršku korisnicima, posredovanje u komunikaciji između Kupca i Korisnika Profesionalne usluge, i druge slične usluge.

Sporazum znači sporazum o korištenju usluga Adamove platforme zaključen pretpostavljenim pravnim aktom, i ove Uvjete korištenja koji uređuju odnose između Kupca i Adama u vezi s korištenjem Adamovih usluga.

Profesionalac znači predstavnika, zaposlenika ili dobavljača Kupca (osobu koja pruža profesionalne usluge za Kupca koji nije zaposlenik Kupca), koji zadovoljava Adamove uvjete i odredbe primjenjive u relevantno vrijeme na aktivne profesionalce koji koriste Adamove usluge; i kojeg je Adam ovlastio da pristupa Adamovim uslugama u svrhu pružanja profesionalnih usluga u ime Kupca.

Korisnik Profesionalne usluge / Korisnik usluge znači fizičku osobu ili pravnu osobu koja se raspituje o profesionalnim uslugama i koja ulazi u zasebni ugovorni odnos s Kupcem, na temelju kojeg Kupac pruža profesionalne usluge.

Profesionalne usluge znače pružanje usluga određene vrste ručnih vještina, vođene u svrhu stvaranja profita, poput pružanja slikarskih, vodoinstalaterskih, stolarskih, električarskih, arhitektonskih, usluga selidbe i drugih usluga korisnicima profesionalnih usluga putem Adamovih usluga, točnije kupcima i njegovim profesionalcima.

Upit za profesionalnu uslugu znači upit korisnika usluge u Adamu putem kojeg Adam pruža priliku Kupcu da pruži Profesionalne usluge korisniku usluge.

Ugovor o radu znači ugovor zaključen na temelju pismene narudžbe između korisnika usluge i Kupca koji pruža profesionalne usluge korisniku usluge putem profesionalaca. Takav ugovor o radu je zaseban pravni odnos između Kupca i korisnika usluge. Kupac je u potpunosti odgovoran za dužno izvršenje Ugovora o radu. Adam nije stranka u Ugovoru o radu i iz njega ne proizlaze nikakve pravne obveze za Adama.

 

Članak 2
Uvodne izjave stranaka

1. Adam priznaje da je operator tehnološke platforme te da posjeduje potrebnu stručnost, znanje i know-how kako bi omogućio Adamu generiranje poslovnih prilika za Kupca sukladno dogovorenim uvjetima.

2. Kupac izjavljuje da želi uspostaviti poslovnu suradnju s Adamom kao stranom koja koristi tehnološke i administrativne usluge radi podrške svojim poslovnim aktivnostima. Kupac priznaje i slaže se da je Adam pružatelj administrativne tehnološke podrške te da ne pruža profesionalne usluge kako je definirano u točki 1.1.

3. Izjave stranaka. Obje stranke izjavljuju da ulaze u ovaj Ugovor u svrhu generiranja poslovnih prilika, pružanja Adamove tehnološke podrške i administrativne podrške Kupcu.

Članak III
Predmet Ugovora

Adam se slaže pružiti administrativnu i tehnološku podršku za poslovne aktivnosti Kupca prema ovome tijekom njegovog trajanja. Kupac se slaže platiti naknadu za uslugu Adamu za takve usluge.

Članak IV
Definicija odnosa između Kupca i Korisnika

Odnos između Stranaka - Kupac priznaje i slaže se da pružanje profesionalnih usluga od strane Kupca Korisnicima rezultira uspostavljanjem Ugovora o radu, tj. pravno obvezujućeg izravnog poslovnog odnosa bez uključenosti Adama, između Kupca i Korisnika. Kupac sam snosi odgovornost za sve dužnosti i obveze Kupca prema Korisnicima ili trećim stranama koje nastaju pružanjem profesionalnih usluga od strane Kupca.

Kontakt detalji - Kupac priznaje i slaže se da Adam može komunicirati kontakt detalje Kupca i/ili detalje osiguranja Korisniku na razumnom zahtjevu Korisnika."

Članak V
Definicija odnosa između Adama i Kupca

1. Odnos između Stranaka. Adam povezuje potencijalne Korisnike Profesionalnih usluga s Kupcima Adama koji žele pružiti profesionalne usluge u određeno vrijeme i na određenom mjestu. Kupac priznaje i slaže se da zbog činjenice da Adam pruža administrativnu i tehnološku platformu Kupcu i generira nove profesionalne poslove, nastaje pravno obvezujući, izravan poslovni odnos između Adama i Kupca s jednakim pozicijama Adama i Kupca kao dvije zasebne poslovne jedinice. Adam ne upravlja ni kontrolira Kupca ili Kupčevog Profesionalca tijekom izvršenja ovoga. Kupac i Kupčevi Profesionalci nemaju ovlast preuzeti bilo kakve pravne obveze u ime Adama i jamče da se neće predstavljati kao zaposlenici, izvršni direktori ili ovlašteni predstavnici Adama ili bilo koje od Adamovih podružnica. Stranke izričito potvrđuju da ovaj Ugovor nije radni ugovor i ne uspostavlja nikakvo zaposlenje (u smislu radnog prava, poreznog prava ili prava socijalne sigurnosti) između Adama i Kupca (ili Kupčevih Profesionalaca). U pogledu odnosa između Kupca i Adama, Kupac je i bit će isključivo odgovoran za profesionalne usluge pružene od strane Kupčevih Profesionalaca.

2. Naknada za profesionalnu uslugu rezultat je podudaranja želja Korisnika usluge (koliko je Korisnik usluge spreman platiti za uslugu) i želja Kupca (za koliko je Kupac spreman pružiti uslugu). Na temelju toga, Adam podudara Korisnike usluga i Kupce koji su spremni izvršiti uslugu pod danim uvjetima. Predložena cijena je preporučeni iznos za obje Strane koji bi trebao olakšati podudaranje potencijalnog Korisnika usluga i Kupca koji je spreman izvršiti uslugu pod ovim uvjetima. Obje Strane imaju priliku utjecati na konačnu cijenu po potrebi.

3. Prihvaćanje posla. Kupac i Profesionalci Kupca imaju pravo prihvatiti ili odbiti bilo koji posao generiran od strane Adama. Prihvaćanjem posla, Kupac se slaže da će sklopiti Ugovor o radu s Korisnikom usluge. Time Kupac prihvaća opseg profesionalnog posla i srodne zadatke uključene u izračun ili dodatne usluge zatražene od strane Korisnika usluge, i kvalitetu zahtijevanu od strane Korisnika usluge koje su prezentirane Kupcu putem Adama i/ili bilo kojeg od Adamovih predstavnika.

4. Usluga koju obavlja treća strana. Ako Kupac ispunjava svoju obavezu koja proizlazi odavde i iz Ugovora o radu putem Profesionalaca Kupca, Kupac snosi istu odgovornost za takvo izvršenje kroz Profesionalce Kupca kao da ga je Kupac ispunio. Kupac je dužan prijaviti ovu činjenicu Adamu uz razumnu obavijest prije pružanja usluge.

5. Obveza obavijesti. Kupac i Profesionalci Kupca priznaju i prihvaćaju zahtjev Korisnika usluge da se konačna cijena i opseg Profesionalnih usluga potvrde pismeno prije početka Profesionalnih usluga. Kupac i Profesionalci Kupca također priznaju i prihvaćaju zahtjev Korisnika usluge da potpišu izvješće o primopredaji s Korisnikom usluge nakon dovršetka Profesionalnih usluga, potpisivanjem kojeg Korisnik usluge slaže se s izvedbom, kvalitetom i opsegom Profesionalnih usluga.

6. Ustupanje potraživanja – U slučaju da Korisnik usluge ne plati u potpunosti Kupcu cijenu za rad izveden na temelju Ugovora o radu sklopljenog između Korisnika usluge i Kupca u vezi s korištenjem Usluga pruženih od strane Adama najkasnije 5. dan nakon primopredaje dovršenog rada od strane Profesionalca, Kupac će Adamu na isteku tog razdoblja:
a) zatražiti potraživanje s pripadajućim pravima koja se sastoje u pravu na plaćanje od strane Korisnika usluge cijene za izvedbu rada na temelju Ugovora o radu sklopljenog između Korisnika usluge i Kupca u vezi s korištenjem Usluga pruženih od strane Adama;
b) cjelokupni potraživanje s pripadnostima koje se sastoje u pravu na plaćanje od strane Korisnika usluge ugovorne kazne u iznosu od 0,05% od iznosa neplaćene cijene za rad za svaki započeti dan kašnjenja s plaćanjem cijene za rad na temelju Ugovora o obavljenom radu zaključenom između Korisnika usluge i Kupca u vezi s korištenjem usluga pruženih od strane Adama."

Članak VI
Definicija odnosa između Kupca i Profesionalaca

Odnos između Stranaka - Kupac sam snosi odgovornost za sve dužnosti i obveze prema Profesionalcima koje su proizašle iz odnosa Kupca s Profesionalcima Kupca (uključujući pružanje profesionalnih usluga). Kupac priznaje i slaže se da samostalno nadgleda Profesionalce i pridržava se svih primjenjivih zakona (uključujući porezne, socijalne i radne zakone) koji uređuju odnos Kupca s Profesionalcima Kupca ili su na drugi način povezani s tim.

Odgovornost za Profesionalce - Kupac priznaje da Kupac, u svim okolnostima, snosi odgovornost i odgovornost za Profesionalce Kupca i njihovo ponašanje i pogreške prema korisnicima i Adamu.

 

Članak VII
Zahtjevi za profesionalne usluge

1. Kontrola kvalitete. Korisnik usluge traži pravilno i visokokvalitetno izvođenje profesionalnih usluga. Kvalitetu profesionalnih usluga prvenstveno kontrolira Korisnik usluge.

2. Ocjena usluge od strane Korisnika. Kupac priznaje i slaže se da: (a) nakon pružanja profesionalnih usluga, Korisnik profesionalne usluge bit će zamoljen od strane Adama da ocijeni uslugu putem Adamove platforme gdje mogu ostaviti opcionalni komentar ili povratne informacije o profesionalnim uslugama.

3. Prosječna ocjena. Kupac priznaje da Adam želi omogućiti korisnicima pristup visokokvalitetnim uslugama putem Adamove administrativne i tehnološke platforme. Da bi svaki Profesionalac mogao nastaviti koristiti pristup administrativnoj i tehnološkoj platformi Adam, prosječna ocjena Profesionalca koju su dali korisnici mora ostati iznad minimalne prihvatljive prosječne ocjene koju je Adam odredio za relevantno područje. Adam može povremeno ažurirati vrijednost takve minimalne prihvatljive prosječne ocjene prema vlastitom nahođenju (u daljnjem tekstu "Minimalna prosječna ocjena").

4. Reklamacije. Kupac se slaže da se Kupac za relevantnog Korisnika usluge može zamijeniti.

Na zahtjev Korisnika usluge, u slučaju ponovljenih reklamacija, kršenja ugovora, ocjene ispod minimalne prosječne ocjene ili bilo kakve sumnje na štetu dobre volje Adama, njegovog brenda, ugleda ili poslovnih aktivnosti, ili Adamovih podružnica, Adam ima pravo zamijeniti Kupca s drugim Kupcem za određenog Korisnika usluge ili bilo koju grupu Korisnika usluge po vlastitom nahođenju Adama. Adam zadržava pravo da deaktivira, prema vlastitom nahođenju, korištenje Adamove administrativne i tehnološke podrške.

Kupac se slaže da se reklamacije mogu izravno komunicirati od strane Korisnika usluge ili putem Adama.

 

Članak VIII
Zahtjevi za Kupce

1. Dokumentacija i stručnost. Kupac priznaje i slaže se da uvijek

a. ima sve ovlasti, licence i dozvole potrebne prema zakonima Ujedinjenog Kraljevstva za pružanje profesionalnih usluga. Kupac izjavljuje da su Profesionalci Kupca medicinski sposobni za pružanje profesionalnih usluga.
b. ima potrebno stručno znanje i iskustvo te održava visoku razinu profesionalnosti, usluge i pristojnosti.

Adam zadržava pravo provjeriti dokumentaciju Kupca s vremena na vrijeme na način koji Adam smatra prikladnim prema svojoj razumnoj diskreciji.

2. Osiguranje. Kupac se obvezuje tijekom trajanja ovog Ugovora održavati politiku komercijalnog osiguranja od odgovornosti koja pokriva njegove poslovne aktivnosti.
Kupac priznaje i slaže se da, zajedno sa svakim od Profesionalaca, Kupac snosi isključivu odgovornost za usvajanje mjera koje mogu biti razumne i prikladne, uključujući ugovaranje adekvatnog osiguranja koje ispunjava zahtjeve svih važećih zakona.

3. Povjerljivost. Kupac se obvezuje čuvati povjerljivost svih informacija dobivenih tijekom poslovne suradnje po ovom ugovoru, uključujući, ali ne ograničavajući se na, informacije o kupcima Kupca, cijene usluga kao i znanje i sadržaj Adam-a, čak i nakon završetka ovog Ugovora.

4. Vlastiti resursi. Kupac priznaje i slaže se da će pružiti svoje vlastite alate, resurse i druge predmete za obavljanje zadataka prema ovom ugovoru i ugovoru o radu kako bi pružio visokokvalitetne usluge i putovao na mjesto izvođenja na dogovorene datume na vlastiti trošak.

5. Kupac priznaje i slaže se da neće pružati profesionalne usluge korisnicima usluga u Ujedinjenom Kraljevstvu, s kojima je Kupac sklopio ugovor putem Adama, i neće obavljati druge aktivnosti koje bi bile u sukobu s interesima Adama i mogle bi biti konkurentske prema Adamu i mogle bi naštetiti Adamu tijekom trajanja ovog ugovora, kao i 1 godinu nakon njegovog završetka, bez prethodne pismene suglasnosti Adama. Svako kršenje ove odredbe predstavlja osnovu za trenutni prekid ugovornog odnosa s Kupcem i Profesionalcima Kupca.

 

Članak IX

1. Suglasnost za zastupanje radi primanja plaćanja. Kupac imenuje Adama za privremenog zastupnika Kupca radi primanja plaćanja i izdavanja dokumenata isključivo od korisnika usluga s kojima Kupac sklapa ugovor o radu. Kupac se slaže da će plaćanje izvršeno Adamu na taj način biti smatrano plaćanjem koje je korisnik usluga izvršio izravno Kupcu.

2. Dokumenti. Kupac priznaje i slaže se da će Adam izdavati račune, fakture i porezne dokumente u ime Kupca kao dio administrativne podrške Adama. Ti će dokumenti biti dostavljeni Kupcu putem tehnološke platforme. Kupac je obvezan odmah provjeriti dokumente. Sve ispravke ili prijedlozi za ispravke na računima, fakturama ili poreznim dokumentima za profesionalne usluge moraju se dostaviti Adamu pismeno u roku od tri (3) radna dana od datuma izdavanja. Ako Adam nije obaviješten kako je gore opisano, Adam neće biti odgovoran za pogreške u dokumentima, za njihovu ispravku ili za bilo kakva ponovna izračunavanja ili plaćanja.

3. Naknada za uslugu. Kupac se obvezuje platiti mjesečnu naknadu za uslugu Adamu za svaku uplatu primljenu od korisnika usluga za pružene profesionalne usluge u odgovarajućem mjesecu, po stopi od 22% svake fakturirane profesionalne usluge + PDV, ako je primjenjivo.

4. Promjene u načinu obračuna naknade za uslugu. Adam ima pravo promijeniti način obračuna naknade za uslugu u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju na temelju lokalnih čimbenika tržišta i obavijestiti Kupca o takvoj promjeni putem e-pošte ili drugih sredstava elektroničke komunikacije. Svako daljnje korištenje Adamovih usluga od strane Kupca nakon takve promjene načina obračuna naknade za uslugu izražava suglasnost Kupca s takvom promjenom.

5. Isplata Kupcu. Nakon što se oduzmu Adamova potraživanja za plaćanje naknade za uslugu ili druga Adamova potraživanja od Kupca, Adam će prenijeti iznose plaćene od strane korisnika usluga na račun Kupca za pružene profesionalne usluge, koji je Kupac dostavio Adamu s dovoljnim unaprijednim obavještavanjem. Adam se odriče bilo kakve odgovornosti za neuspjele transakcije u slučaju da Kupac pruži netočne bankovne podatke tijekom registracije ili bilo kojeg trenutka tijekom njihove suradnje.

6. Namirenje. Kupac priznaje i slaže se da Adam može jednostrano namiriti Adamova potraživanja za plaćanje naknade za uslugu ili ugovorne kazne prema Kupčevim potraživanjima od Adama za isplatu iznosa primljenih od korisnika profesionalnih usluga.

7. Porezi i računovodstvo. Kupac priznaje i slaže se da su Kupac i svaki od Kupčevih stručnjaka u potpunosti odgovorni za svoje računovodstvo ili vođenje poreznih evidencija, plaćanje poreza i doprinosa na svoje prihode te druge zakonske obveze.

8. Promjene cijena profesionalnih usluga. Cijene profesionalnih usluga mogu se mijenjati tijekom vremena ovisno o zahtjevima i dogovoru između Kupca i korisnika usluga.

 

Članak X
Trajanje ugovora

1. Rok trajanja ugovora. Uvjeti i odredbe navedene u ovim Uvjetima i odredbama postaju važeći na dan registracije kupca za usluge koje pruža Adam. Prije početka korištenja usluga koje pruža Adam, obavezni ste dovršiti postupak registracije i pružiti sve potrebne informacije. Klikom na gumb "Pri registraciji prihvaćate Uvjete i odredbe i Obavijest o obradi osobnih podataka" tijekom registracije, izjavljujete i jamčite da:
imate ovlasti, sukladno primjenjivim zakonima i registracijama, sklopiti ugovor o korištenju usluga Adam platforme u svrhu pružanja profesionalnih usluga;
pažljivo ste pročitali ove Uvjete i odredbe, uključujući sve obveze koje proizlaze iz Uvjeta i odredbi i Ugovora, u potpunosti ih razumijete i pristajete na njihovu primjenu;
sve informacije koje ste nam pružili su točne, istinite, ispravne i potpune.

2. Raskid. Svaka stranka ima pravo raskinuti ovaj Ugovor (koristeći elektronička ili druga sredstva) iz bilo kojeg razloga ili bez razloga. Rok obavijesti iznosi jedan kalendarski mjesec i počinje prvog dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavijest o raskidu dostavljena drugoj stranci. Adam također može raskinuti ovaj Ugovor bez obavijesti s trenutačnim učinkom ako Kupac više ne ispunjava zakonske uvjete ili Adamove standarde i principe za pružanje profesionalnih usluga. Adam će odmah obavijestiti Kupca o takvom raskidu.

 

Članak XI
Ugovorne kazne

1. Kršenje obveza. U slučaju da Kupac prekrši obvezu pružanja profesionalnih usluga prema ugovoru o radu na pravilan i pravovremen način, Adam zadržava isključivo pravo naplatiti jednokratnu naknadu do 500 EUR po prekršaju.

2. Povreda povjerljivosti. U slučaju da se povrijedi povjerljivost prema odjeljku 3 članka VIII, Kupac će Adamu platiti ugovornu kaznu od 2,000 EUR po prekršaju.

3. U slučaju da Kupac prekrši obveze prema odjeljku 5 članka VIII ovog ugovora, Kupac će Adamu platiti ugovornu kaznu od 5,000 EUR po prekršaju.

4. Dogovor o ugovornoj kazni neće utjecati na pravo na naknadu štete nastale zbog kršenja obveza, ako je takvo kršenje predmet ugovorne kazne, čak i u slučaju da šteta premašuje iznos ugovorne kazne. Stranke izjavljuju da je iznos ugovorne kazne adekvatan potencijalnoj šteti koja može rezultirati zbog kršenja obveza ovdje."

 

Članak XII
Završne odredbe

1. Promjene Ugovora. Adam zadržava pravo izmjene ovog Ugovora u bilo kojem trenutku, a stupanje na snagu započinje objavom novog teksta Ugovora putem e-maila na online portalu koji je dostupan kao dio Adamovih usluga ili elektroničkom obaviješću Kupcu. U slučaju promjene Uvjeta i odredbi, revidirani tekst bit će objavljen online https://www.soboslikaradam.com/opci-uvjeti-poslovanja. Kupac priznaje i slaže se da korištenjem Adamovih usluga nakon objave novog teksta Ugovora Kupac izražava pristanak na to i bit će vezan novim tekstom. Ako se Kupac ne slaže s promjenom Ugovora, ima pravo odustati od ovoga u roku od 3 dana od datuma kada je promjena objavljena. Kupac mora poslati zahtjev za povlačenje iz Ugovora putem e-maila na adam@soboslikaradam.com.

2. Primjenjivo pravo. Na ovaj Ugovor primjenjivat će se zakoni Češke Republike.

3. Prijenos. Kupac ne smije prenijeti ili prenositi, u cijelosti ili djelomično, ovaj Ugovor ili bilo koja od njegovih prava ili obveza ovdje bez prethodne pismene suglasnosti druge Strane. Adam može prenijeti ili prenositi ovaj Ugovor ili neka ili sva njegova prava i obveze ovdje, u cijelosti ili djelomično, s vremena na vrijeme i bez suglasnosti.

4. Cjelokupan Ugovor. Ovaj Ugovor, uključujući uvod i sve dodatne uvjete i odredbe, predstavlja cjelokupni ugovor između Stranaka u vezi s predmetom ovdje i poništava sve prethodne i istovremene ugovore ili aranžmane u vezi s predmetom ovdje. Kako se ovdje koristi, “uključujući” i “uključuje” znači “uključujući, ali ne ograničavajući se na”.

5. Razdjelnost. Ako se bilo koja od odredbi ovog Ugovora u potpunosti ili djelomično smatra nezakonitom, nevažećom ili neizvršivom u bilo kojoj jurisdikciji, takva odredba ili njen dio do relevantne mjere neće se smatrati dijelom ovog Ugovora, međutim, zakonitost, valjanost i izvršivost preostalog dijela ovog Ugovora ostaju nepromijenjeni. U tom slučaju, Stranke će zamijeniti nezakonitu, nevažeću ili neizvršivu odredbu (ili njen dio) s odredbom (ili njenim dijelom) koja je zakonita, važeća i izvršiva, a njen učinak što je moguće sličniji nezakonitoj, nevažećoj ili neizvršivoj odredbi (ili njenom dijelu) s obzirom na sadržaj i svrhu ovog Ugovora.

6. Datum važenja Uvjeta i odredbi: 1. kolovoza 2020.

bottom of page